»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ««

 » ตัวอ่ย่างแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
 » บันทึกข้อความขอผัดส่งใบสำคัญ(ผู้ยืม)
 » ขออนุมัติกันเงินงบประมาณเงินรายจ่ายปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
 » ตัวอย่างฎีกา2562 ส่งใช้ยืมเงินงบประมาณ
 » ตัวอย่างฎีกา2562 ฎีกายืมเงินงบประมาณ
 » ฎีกาหมวดเงินอุดหนุน
 » บันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 » บันทึกข้อความเบิกจ่ายค่ารับรอง
 » บันทึกข้อความนัดตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงาน
 » บันทึกข้อความถอนคืนหลักประกันสัญญา
 » บันทึกข้อความถอนคืนหลักประกันซอง
 » แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
 » ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ
 » บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุ
 » บันทึกข้อความการขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์
 » ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223
 » ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105
 » แบบรายงานเดินทางไปราชการ แบบ 8708
 » บันทึกข้อความขอโอนเงินงบประมาณ
 » แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน บันทึกรับเงินอุดหนุน รายงานการใช้เงินอุดหนุน
 » ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
 » บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้างโครงการ
 » บันทึกข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมโครงการต่างๆ
 » บันทึกข้อความขอรายงานการฝึกอบรม
 » บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมค่าเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความยืมเงินทดรองไปราชการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความขอเดินทางไปราชการ
 » คำสั่งการอนุญาตบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการและประมาณการค่าใช้จ่าย
 » บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้างโครงการ
 » ใบสำคัญรับเงินกรณีผู้รับหลายคน

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง