»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ««

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 27 (เส้นทางข้างบ้านนางคาน เกตุดี)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 (เส้นทางข้างบ้านนางทองจันทร์ ปะพันจะ)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ 21 (เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำชลประทาน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกยาง หมู่ที่ 15 (เส้นทางข้างสระน้ำบ้านโสกยาง)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่ที่ 14 (เส้นทางข้างโรงเรียนชุมชนบ้านปลาบู่)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ที่ 12 (เส้นทางหน้าวัดบ้านแดงไปลำห้วยเสียว)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 (เส้นทางไปบ้านหนองอีหมัน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาปี หมู่ที่ 1
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ 4
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่ 24
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 27
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่16
 » โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
 » โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสองชั้นโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
 » โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสองห้องใต้ หมู่ที่ 9
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านงัวเจริญ หมู่ที่ 28
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสองห้องกลาง หมู่ที่ 22
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 16
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านดอนบม หมู่ที่ 5
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3
 » สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 27
 » สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกยาง หมู่ที่ 15
 » สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่ที่ 14
 » สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 (เส้นทางติดที่นางประคอง ทุมมา)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางหน้าวัดบ้านโพธิ์)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระยอม หมู่ที่ 17 (เส้นทางท้ายบ้านไปโรงสีชุมชน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกยาง หมู่ที่ 15 (เส้นทางไปบ้านหนองเดิ่น)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13 (เส้นทางสี่แยกหอกระจายข่าว)

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง