»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» งานกิจการสภา บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ««

 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยวิสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2566
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสงครั้งแรก 2565
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 » รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแสง ปี 2566 สมัญ สามัญสมัยที่ 1
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสาสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสาสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 » บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง