»» ข้อมูลทั่วไป ««


ข่าวประชาสัมพันธ์

 » ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
 » แจ้งเบาะแสและการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำที่ทางสาธารณะ
 » ประกาศเรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใด
 » ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
 » สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 » การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ(PM2.5)
 » ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)
 » การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
 » รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดมหาสารคาม
 » การดำเนินการรายงานผลตามประมวลจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 » การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 » หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 » การจัดงานท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอและสนามกีฬาเทศบาลตำบลวาปีปทุม
 » ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
 » ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"
 » แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2567 "การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ"
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2567 "พัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติการ"
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2567 "เสริมร้างความรู้การบันทึกบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ของกรมบัญชีกลาง"
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2567 "แนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมการ การจัดทำเอกสาร"
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2567 "ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ"
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2567 "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ"
 » สรุปผลการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
 » สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เดือนสิงหาคม 2566)
 » ประชาสัมพันธ์มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม #ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน
 » รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » ประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธาณะได้มี 7 ประเภท
 » ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
 » แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 » โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 » การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 » ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม
 » ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
  รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม

 » ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำราจความต้องการเกี่ยวกับ
  การเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 » การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
 » รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

 » รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
  ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

 » รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
 » คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565
 » คำสั่งกรมควบคุมโรคมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
 » หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » การกำหนดจำนวนวันลา และจำนวนวันมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » การกำหนดจำนวนวันลา และจำนวนวันมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานงานส่วนตำบล
 » ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
 » ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565
 » ประชาสัมพันธ์ โรคฝีดาษวานร(โรคฝีดาษลิง) ให้เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
 » รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 » ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 » แนวทางการออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1)
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 » ใบอนุญาตให้ อบต.หนองแสง ทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
 » ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม(กอปภ.จ.มค.) ระวังฝนฟ้าคะนอง
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 » การแก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565
 » การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565
 » ขอจัดส่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565
 » แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565 (ตัวชี้วัดจังหวัด 10 คะแนน)
 » แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผู้รับบริการ 2565
 » ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565
 » ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 » โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
 » ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 » ประกาศเรื่องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา
 » สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่ 2)
 » การบริการออกใบอนุญาต ขอใช้คลื่นความถี่และบริการอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช.ในส่วนภูมิภาค
 » ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชดำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23)
 » แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผู้รับบริการ
 » ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2564
 » ชุมชนท้องถิ่นร่วมควบคุมโรคโควิด-19
 » ผังการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 » แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
 » โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง