»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» คำสั่งแต่งตั้งเวรบริการประชาชน ««

» คำสั่งแต่งตั้งเวรบริการประชาชน
 » แต่งตั้งเวรบริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน มกราคม 2565
 » แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565
 » แต่งตั้งเวรบริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 » แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 » แต่งตั้งเวรบริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน มีนาคม 2565
 » แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565
 » แต่งตั้งเวรบริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน เมษายน 2565
 » แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565
 » แต่งตั้งเวรบริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 » แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 » แต่งตั้งเวรบริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 » แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง