»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» งบแสดงฐานะทางการเงิน ««

» งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ
 » รายงานการเงินประจำปี 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2566
 » รายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน
 » รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน
 » รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2563
 » รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2562
 » รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2559
» รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560
» รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง