»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง Nong Sang Senior Citizens School ««

   
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ผู้พิการ และผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขต
» คุณสมบัติ
  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุ 59 ปีขึ้นไป สำหรับผู้พิการต้องมีบัตรผู้พิการ
  3. มีชื่อตามทะเบียนบ้านในเขต อบต.หนองแสง
  4. ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จากรัฐยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
» หลักฐาน
  1. บัตรประชาชน / บัตรผู้พิการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  3. สมุดเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด


»» บรรยากาศการเรียน ««


ติดตามข่าวสารกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง