»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ««

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25(เส้นทางจากวงเวียนวาปีปทุมถึงเขตเทศบาลวาปีปทุม)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25(เส้นทางบ้านนายขวัญชัย มะธุเสน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่ 24(เส้นทางบ้านนายรัศมี ปะกิระนำ-บ้านนายจเด็ด มูลทราย)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20(เส้นทางบ้านนายวิลัย บัวรัตน์)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13(เส้นทางบ้านนายสนั่น ธิมาศ-ถนนเชื่อมต่อบ้านหนองเดิ่น)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7(เส้นทางไปบ้านหนองอีหมัน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่ 24
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ที่ 12(เส้นทางเข้าหมู่บ้าน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3(เส้นทางโรงแรมวีพี)
 » ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 » ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านงัวเจริญ หมู่ที่ 28(เส้นทางหลังโรงเรียน-นางสุวรรณา ปะกิระนา)
 » โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกยาง หมู่ที่ 15
 » ปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11
 » โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11
 » โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10(เส้นทางนานายทอง ทองพา-นานางสมบูรณ์ สังวุฒิโต)
 » โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2(เส้นทางข้างโรงพยาบาลวาปีปทุม)
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
 » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25(เส้นทางจากวงเวียนวาปีปทุมถึงเขตเทศบาบวาปีปทุม)

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง