ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.สิขเรศ ปะวะเส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศุภลักษณ์ หล่อวัตร
นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางลลิตภัทร แก้วทาสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิสาลิณี จันดี
พนักงานจ้างเหมา

นายกรร์วัฒณณก์ ภูดวงจิตร์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวศิริพร ฤทธิ์เดช
พนักงานจ้างเหมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

นายชัยวัฒน์ สุวรรณโคตร
ครู คศ.2 รักษาการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง

นางณัฐนรี นาคมี
ครู คศ.2 รักษาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง

นางบัวผัน ช่างปัน
ครู คศ.2

นางดวงใจ สุนทะวงษ์
ครู คศ.2

นางชญานิศ ปักการะสังข์
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ประจันทร์ตัง
ครู คศ.2

นางสาวชญานันทน์ อันทินทา ครู คศ.2

นางสาวชณิดาภา กุลสุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาววิชชุดา ปาปะสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมควร ปองไป
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐกฤตา รุจิรเมธากุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายณัฐพงศ์ กัณหคุณ
ครู คศ.1

นางสาวพิรัชญา พิมพิลา
ครู คศ.1

นางปรียากร กัณหคุณ
ครูผู้ช่วย

นางเกศสุดา เกตุเสนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจินดารัตน์ ปะบัวบาน
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพิมพิลัย อินทร์พวง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวลัดดาวัลย์ พันน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตน์วรา แสงนิกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัฐชา บุริภา
ครูผู้ช่วย

นายชาญชัย บุพตา
นักการภารโรง

นางสาวดวงดาว ชุปสุวรรณ
คนครัว

นางสาวรวงรัตน์ บุบผโชติ
คนครัว

นางสาวกมลาภรณ์ ภูมะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวไพจิตร สายจันทร์หอม
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราภรณ์ พรคลัง
ครูผู้ช่วย

นางบุญตา สุปะโค
พนักงานจ้างเหมา

นางสุดาลักษณ์ ศิริกุล
พนักงานจ้างเหมา

นางศศิกานต์ ประนัดทา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาริกา ปะติเพนัง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพิชชาพร ยุซิ
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุจิตรา ป้องแก้วปาน
พนักงานจ้างเหมา

นายสมเกียรติ แก้วฉลาด
พนักงานจ้างเหมา

นายสุระชาติ พลูชัย
พนักงานจ้างเหมา

นายกุหลาบ ไวจำปา
พนักงานจ้างเหมา

นางศศิธร หงษ์อุดร
พนักงานจ้างเหมา

นายชัยรัตน์ ศรีเครือแก้ว
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนุจรีพร อุปเถย์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวถิราพร ปะนามะโกษา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวดารารัตน์ ทองเพชร
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวณหทัย ในจิตร
พนักงานจ้างเหมา