ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองช่าง

นายสิทธิชัย กางโหลน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายปิยะวัฒน์ ขุลีทรัพย์
นายช่างไฟฟ้าขำนาญงาน

(ว่าง)
นายช่างโยธา

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสราวุฒิ มาตแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวภัทราภรณ์ ไปมา
พนักงานจ้างเหมา

นายบุญยงค์ ชุมเสนา
พนักงานจ้างเหมา

นายเทิดศักดิ์ ปิดสายะ
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพิชชาวีร์ ศรีประย่า
พนักงานจ้างเหมา