»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง ««

» ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  » ตั้งอยู่ ณ บ้านปลาบู่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรในชุมชน ตำบลหนองแสง และดำเนินโครงการเกษตรต่างๆของ
    กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง นำสู่ชุมชนได้ยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรและการปลูกพืช

» ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
  » งานส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำนาและปลูกพืชผักปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์ โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
    สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต รวมถึงรับซื้อพืชผักอินทรีย์กับเกษตรกร
  » งานส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์
    และรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืนในราคาดี และจัดให้มีการกระจายพันธุ์ข้าวดีแก่เกษตรกรในตำบลหนองแสง
  » งานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างเพียงพอ ได้แก่ การขุดสระในไร่นา ขุดลอกลำห้วย หนอง ลำน้ำ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี
  » งานให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีน ป้องกันรักษาโรค และบริการผสมเทียม แก่เกษตรกรในตำบลหนองแสง » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง