»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ««

» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
  » รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2567

» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
  » รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2566

» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
  » รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2565

» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
  » รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2564

» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
  » รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2563

» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  » รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2562
  » รายละเอียดประมาณการรายรับ 2562

» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
  » รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2561
  » รายละเอียดประมาณการรายรับ 2561

» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
  » รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2560
  » รายละเอียดประมาณการรายรับ 2560

» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  » รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2559

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง