ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวพรรณนิภา หมื่นสา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ