»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ประกาศ อบต.หนองแสง ««

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 » ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
 » บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปี 2566
 » แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
 » การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 35/2565
 » การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565
 » การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 34/2565
 » การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 33/2565
 » ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565
 » การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เล่มที่ 5
 » การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564
 » การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 » กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 » ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 » กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง