ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองคลัง

นางกาญจนา ทับธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางนฤมล พรรณศิลป์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายอิทธินันต์ คำจันทร์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกรรนิกา ภูมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ

นายเกียรติณรงค์ ธีรภักดิ์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางเสาวคนธ์ พวงสีเคน
พนักงานจ้างเหมา

นางธีติมา ธีรภักดิ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิตย์สินี สุปะทัง
พนักงานจ้างเหมา