»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ««
» แบบฟอร์ม
 » แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
 » รายงานผลการดำเนินโครงการ(ปรับปรุง-สมบูรณ์)
 » ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 » ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
 » บันทึกขอรายงานผลการดำเนินการ 2563
 » บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (แบบ ผ.01)
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564(แบบ ผ.02)
 » รายละเอียดโครงการ เพื่อขอพิจารณาตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 » การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง