ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 08-1729-0714

นายบัณฑิต ทองภูวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 09-9175-1071
 

นางอรอุมา พิมสอน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 06-1957-9799
 

นายพศิน บัวรัตน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 09-1803-3638