»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ข่าวกิจกรรม ««

  • ประชุมส่วนงานต่างๆของ อบต.หนองแสง

  • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

  • กิจกรรม อบต.หนองแสง

 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 11 เมษายน 2567
 » ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 1 เมษายน 2567
 » โครงการอบรมเพิ่มวิสัยทัศน์การทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2567
 » ประชุมทบทวนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแสง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567
 » ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงมอบงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
 » โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
 » โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ในวันที่ 10 มกราคม 2567
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 4 มกราคม 2567
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 » ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567(ประจำไตรมาสที่ 1/2567)ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 กันยายน 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 7 เมษายน 2566
 » การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)ในวันที่ 3 เมษายน 2566
 » ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 16 มีนาคม 2566
 » โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 14 มีนาคม 2566
 » การประพฤติตนทางจริยธรรมตามแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 » ประชุมการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 » กิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนว่า ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ 12 มกราคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 9 มกราคม 2566
 » พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 21 มีนาคม 2567
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567
 » โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ในวันที่ 17 มกราคม 2567
 » โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและผู้สูงอาย ุประจำปีงบประมาณ 2567
 » ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสำราญ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
 » พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566
 » ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแสนสุข ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566
 » วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2566
 » ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566
 » กิจกรรมโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 1 สวนสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง หมู่ที่ 14 บ้านปลาบู่
 » กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที 13 มิถุนายน 2567
 » โครงการฝึกอบรมประชาชนตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567
 » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
 » พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
 » โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
 » ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
 » โครงการสืบสานงานนมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567
 » การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับอำเภอ
 » ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2567
 » โครงการฝึกอบรมประชาชนตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2567
 » การประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมการทวนสอบรับรองปริมาณก็าชเรือนกระจก
 » หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งธนาคารขยะ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
 » พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567
 » กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ วันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 16 มีนาคม 2567
 » กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดใหญ่(Big cleaning Day)ในวันที่ 5 มีนาคม 2567
 » โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
 » โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15:30 น.เป็นต้นไป
 » โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
 » โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันที่ 19 มกราคม 2567
 » กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
 » จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2567
 » กิจกรรมคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2567 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 141 ปี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 28
 » วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม
 » การแข่งขันกีฬาภายในฟ้า-ขาวเกมส์ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงร่วมลงแขกเกื่ยวข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
 » ร่วมแห่กฐินรอบเมืองวาปีปทุม และหน่วยงานราชการในเขตอำเภอวาปีปทุมประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแสง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
 » กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566
 » กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
 » สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
 » โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
 » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 » กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 » เวทีเสวนา "เด็กวาปีปทุม เป็นสินทรัพย์แห่งเมือง"โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยต้นแบบ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
 » โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 2566 Kickoff (Geo-social Map)ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
 » คุณแม่วัยใส เนื่องในโครงการพัฒนาระบบดูแลเด็กปฐมวัย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
 » กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
 » โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
 » โครงการอบรมประชาชนตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2566
 » วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2566
 » สืบสานงานนมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง ในวันที่ 5 เมษายน 2566
 » การแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566
 » โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2565
 » วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม
 » โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดบ้านโนนท่อน
 » เวทีสานพลังชุมชนอยู่ดี มีสุข มหาสารคามเมืองเปี่ยมสุขระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
 » โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
 » นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่
 » กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ปี พ.ศ.2564
 » กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เข้าแถวเคารพธงชาติ

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง