»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ««

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 » รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 (เส้นทางบ้านนายกาญ สารมาตร์-บ้านนายสีม กุยวาปี)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่ 24(เส้นทางบ้านนายนพดล มูลทรา-บ้านนายเจริญ โยวะผุย)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ 21(เส้นทางบ้านนายบุญชู ภูมาศ-นายทองอินทร์ ปาปะไพ)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20(เส้นทางบ้านนางสุรีรัตน์ กีฬา)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกยาง หมู่ที่ 15(เส้นทางบ้านนางจินตนา-บ้านนายสมบูรณ์)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่ที่ 14(เส้นทางบ้านนายทองดา ลีนาค)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13(เส้นทางวัดบ้านบมทุ่ง-เมรุ)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11(เส้นทางบ้านนายศุภชัย เปรมปรี)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8(วัดไผ่งามวราราม-ทางไปบ้านประแหย่ง)
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางบ้านไปบ้านหนองคูม่วง)
 » โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18 (เส้นทางจากสะพานไปแก่งน้อย)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านกระยอม หมู่ที่ 17 (เส้นทางบ้านนายประสิทธิ์ มัตนานะ)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 (เส้นทางบ้านนายนิดสันต์ กุมวาปี-นายอดุลย์ ประปุนไตย์)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางเขตเทศบาล-คลองส่งน้ำจอกขวาง)
 » โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางคลองส่งน้ำชลประทาน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25(เส้นทางบ้าน อ.พลาชัย-บ้านดอนบม)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 19(เส้นทางไปถนนลาดยางไป จ.มหาสารคาม)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบม หมู่ที่ 5(เส้นทางบ้านนายวรจิตร ไวมงคุณ)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3(เส้นทางโรงแรมวีพี)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (เส้นทางซอยลุงหนวด)
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25(เส้นทางบ้าน อ.พลาชัย-บ้านดอนบม)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 (เส้นทางบ้านนางดำ ปาปะเพ-หนองอีบ้า)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18(เส้นทางบ้านนางบุญพา ชิตบุตร) จำนวน 2 ตอน
 » โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10(เส้นทางนา นายทอง ทองพา-นา นางสมบูรณ์ สังวุฒิโต)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง หมู่ที่ 6(เส้นทางบ้านนางอมร วงศ์วงจันทร์-นางบังอร หอมกระจาย)
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง