»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง และ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ««

» ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 » สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา
จัดตั้งโรงเรียน ที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดให้มีศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจำทุกหมู่บ้าน
ส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่

» กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร.(043)799-525 ต่อ 21
 » นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
 » ค่าจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 1,900 บาท/คน/ปี
 » เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน) กับครูเจ้าของภาษาโดยตรง
 » จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

» ความสำคัญหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 » เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
 » เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
 » เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
 » เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกัยสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
 » เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง