ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองส่งเสริมการเกษตร

นางศิริรัตน์ เวชยันต์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นางศิริรัตน์ เวชยันต์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

(ว่าง)
นักวิชาการเกษตร

(ว่าง)
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายศุภกร ร่มจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายโยธิน ปะกิทัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

นายสุรพล บุพโต
พนักงานจ้างเหมา

นายกิตติศักดิ์ โยวะ
พนักงานจ้างเหมา

นายสมบูรณ์ กำมหาวงษ์
พนักงานจ้างเหมา