»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» งานการเจ้าหน้าที่ ««

» ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 »
การกำหนดจำนวนวันลาและจำนวนวันมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 » การกำหนดจำนวนวันลาและจำนวนวันมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 » หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 » รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
   ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

 » หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนวันลา และจำนวนวันมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนวันลา และจำนวนวันมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 » หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » การกำหนดจำนวนวันลาและจำนวนวันมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » การกำหนดจำนวนวันลา และจำนวนวันมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
 » ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
   องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

 » แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
 » แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
 » ตัวอย่างและคำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 » ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
 » ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรม
 » ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
 » ประกาศการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
 » ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
 » ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561
 » ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง