»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ««

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 » ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ปีการศึกษา 2562
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านงัวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านหัวงัว)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 27 (เส้นทางหน้าบ้าน นายบุญ ปะติระเต)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่ 24 (เส้นทางลาดยางกลางหมู่บ้าน)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านแดง หมู่ที่ 12 (เส้นข้างบ้าน นายวีระ จันทร์ปัญญา)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านจอกขวาง หมู่ที่ 6 (เส้นทางกลางหมู่บ้านจอกขวาง หมู่ที่ 6)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านดอนบม หมู่ที่ 5 (เส้นทางหน้าบ้าน นายประเสริฐ อ่องเทศ)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางหน้าบ้าน นางสุรีย์ คุรินทร์)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (บริเวณตรงข้ามแก่งน้อย)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบม หมู่ที่ 5 (เส้นทางซอยปลาทู)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง(เส้นทางตรงจากประตูด้านทิศตะวันออก)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ 21 (เส้นทางไปชลประทาน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 (เส้นทางไปชลประทาน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางหน้าบ้านผู้ใหญ่อุทิศ)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวันตก)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องใต้ หมู่ที่ 9 (เส้นทางหลังบ้านผู้ใหญ่สมหวัง)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 (เส้นทางไปบ้านหนองอีหมัน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางไปโรงแรมวีพี)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (เส้นทางไปร้านริมแก่ง)
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25 (เส้นทางไปบ้าน ผอ.ขวัญชัย มะธุเลน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยทอง หมู่ที่ 23 (เส้นทางติดที่ นางจิราพร ปะเทนันตา)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาปี หมู่ที่ 1 (เส้นทางข้างบ้าน นายประดิษฐ โพธิกะ)
 » โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 19(เส้นทางไปถนนนิวซีแลนด์)
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านไชยทอง หมู่ที่ 23
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านกระยอม หมู่ที่ 17
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 16
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านโสกยาง หมู่ที่ 15 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวันออก)
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 (เส้นทางข้างหนองโน)
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนบม หมู่ที่ 5 (เส้นทางหน้าบ้าน อ.คุณากรณ์ โนนหนองคู)
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางเลียบคลองส่งน้ำฝั่งตะวันออก)
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสองห้องกลาง หมู่ที่ 22 (ติดที่นานายสมศักดิ์ บัวรัตน์)
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านกระยอม หมู่ที่ 17 (เส้นทางไปป่ายาง)
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 16 (เส้นทางหน้าบ้านนางระพิน พังโส)
 » โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 (เส้นทางป้อมยามเก่าไปลำห้วยร่องกระโดน)
 » โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง