»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» การป้องกันการทุจริต ««

» แผนป้องกันการทุจริต
 » รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หนองแสง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
 » รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หนองแสง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
 » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)
 » ภาพรวมการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
 » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติมปี 2567
 » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
 » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
 » รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
 » รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
 » แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ.2565
 » รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 » รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
 » รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงหนองแสง

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง