»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ««

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20(เส้นทางภายในหมู่บ้าน)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25(เส้นทางวงเวียน-ซุ้มประตูกลองยาว)
 » โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองคู หมู่ที่ 4(เส้นทางบ้านหนองคู-บ้านจอกขวาง)
 » โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11
 » โครงการต่อเติมอาคารเรียน 2 ชั้นโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง
 » โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลหนองแสง
 » ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่าเป็นห้องทำงานกองศึกษาฯ จำนวน 1 ห้อง
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 27(เส้นทางภายในหมู่บ้าน)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 16 (เส้นทางหน้าบ้านนางบุญมี เกตุดี-นางอุบล แก้วภา)
 » ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบบาดาล บ้านโสกยาง หมู่ที่ 15
 » โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นห้วยท่อนตอนบน บ้านสองห้องใต้ หมู่ที่ 9
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงัวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางหลังโรงเรียนหัวงัว-บ้านนายศาสตรา ปทุมพร)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26(เส้นทางบ้านนางดำ ปาปะเพ-บ้านนายสุรัตน์ แก้วธานี)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องกลาง หมู่ที่ 22 (เส้นทางด้านทิศตะวันตก) จำนวน 3 ตอน
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระยอม หมู่ที่ 17(เส้นทางกลางหมู่บ้าน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 (เส้นทางด้านทิศตะวันตกบ้านนางสายเพชร แก้วธานี บ้านนางภัทนวรรณ สัตมิตร)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง หมู่ที่ 6(เส้นทางรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้นางประยงค์ บ้านนางบังอร)
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
 » ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 (เส้นทางรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 (เส้นทางวัดป่าบ้านหัวงัว-บ้านหนองอีหมัน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ 21 (เส้นทางไปชลประทาน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 19 (เส้นทางไปถนนนิวซีแลนด์)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18 (เส้นทางรอบสระไร่ข้าว)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13 (เส้นทางหน้าบ้าน นายสนั่น ธิมาศ)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ที่ 12 (เส้นทางกลางหมู่บ้าน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางไปโรงแรมวีพี)
 » โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่ 24 (เส้นทางไปบ้าน นายรัศมี นายสุบรรณ)
 » โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (เส้นทางด้านทิศใต้โรงพยาบาลวาปีปทุม) จำนวน 2 ตอน
 » โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านวาปี หมู่ที่ 1 (เส้นทางหลังแมทซ์ติวเตอร์)

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง