ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอาทิตยา วงศ์จันทร์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอาทิตยา วงศ์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

นายปรัชญา ปานจำลอง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวศริญญา ปักกาเวสา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายนิรันดร์ กิลี
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)

นายอุทัย ผลบุญ
คนงานประจำรถเก็บขยะ

นางสายณ์นท์ รังสร้อย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนิตยา ประกิระโส
พนักงานจ้างเหมา

นายธงเดช รังสร้อย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนิภารัตน์ แก้วธานี
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสัญญาลักษณ์ แคนสังข์
พนักงานจ้างเหมา

นายน้อย ปาปะเก
พนักงานจ้างเหมา