»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ติดต่อเรา ««

  ที่อยู่ อบต.หนองแสง
  300 หมู่ที่ 2 ถนนนิวซีแลนด์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
  โทรศัพท์ และโทรสาร: 0-4379-9525 ต่อ 11

  Nong Sang Sub-district Administrative Organization
  300 "Moo" 2 Nong Sang Sub-district,   Wapi Pathum District, New Zealand Road,   Mahasarakham Province 44120, Thailand
  Tel. and Fax: 0-4379-9525 ext 11

  สายด่วนผู้บริหารท้องถิ่น: 0-4379-9525 ต่อ 19

  Email : nongsangwapi@outlook.co.th

  Line ไลน์ :


» สแกนคิวอาร์โค้ดเว็บไซต์
[Scan QR Code Website]

 
» สแกนคิวอาร์โค้ดเฟสบุ๊ค เพจ
[Scan QR Code Facebook Page]

 


  เฟสบุ๊ค เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง [Facebook Page]

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง