»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ««
» แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เล่มที่ 6
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เล่มที่ 5
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เล่มที่ 4
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เล่มที่ 3
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เล่มที่ 2
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เล่มที่ 1
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) เล่มที่ 5
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่4) เล่มที่ 4
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) เล่มที่ 3
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1-2) เล่มที่ 2
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เล่มที่ 1


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง