»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ««

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่ 24 (เส้นทางบ้านนางบุญถิ่น-สี่แยกบ้านนายปรีชา)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 (เส้นทางแยกที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทางเข้าด้านทิศเหนือ)
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางเขตเทศบาลคลองส่งน้ำจอกขวาง)
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงัวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางที่นางราตรี ขุนค้า-นางบังอร ชัยราช)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยทอง หมู่ที่ 23 (เส้นทางที่นางจิราพร ปะเทนันตา-ที่นายทองสุข จันทรประทัง)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่ที่ 14 (เส้นทางบ้านนางใย พรมสอน-นายเสถียร รักษาพล)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 (เส้นทางบ้านนายลิขิต มะลาศรี-บ้านนางเอี้ยง คะนะมะ)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาปี หมู่ที่ 1 (เส้นทางบ้านนายโกศล แสนศรี-ลำห้วยแสง)
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพและถนนวิ่งออกกำลังกาย บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 (หนองอีบ้า)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางบ้าน อ.เสนี-หน้าวัดบ้านโพธิ์)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางบ้านนายบุญมา แก้วมณี-ห้วยร่องกระโดน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18 (เส้นทางรอบสระไร่ข้าว)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระยอม หมู่ที่ 17 (เส้นทางกลางหมู่บ้าน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ที่ 12 (เส้นทางหน้าบ้านนายสรศักดิ์ ราชบุรี-ปากทางเข้าหมู่บ้าน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ 21 (เส้นทางไปชลประทาน)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 (เส้นทางบ้านนางมลทิพย์ ปทุมชาติพัฒน์-บ้านนายสิงห์ ปะติตังโข)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางโรงแรมวีพี)
 » โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (เส้นทางบ้านนายโยธี จันทร์ศิลป์-บ้านนายบุญเหลือ ศรีปะย่า)
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง