ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากรสำนักปลัด อบต.

นายอุทิศ ล้ำจุมจัง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุมิตร ปานจำลอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายปราโมทย์ นาหนองขาม
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวกฤษณา ขันอุดทา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายภูวดล แคนสังข์
นิติกรชํานาญการ

นายเฉลิมพล ปกินำหัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสุพัฒน์กิจ ปะนันโต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศรัญญู ขวัญสู่
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางนุชลี พรมโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณิชกานต์ ทอนเสาร์
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

พ.อ.ต.ธีรพงศ์ พรรณศิลป์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

นางสาวภาวิดา โพธิ์ทัย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกรกนก อุ่นพิกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปองทิพย์ สืบกินร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐพล มะลาศรี
พนักงานจ้างเหมา

นายวิโรจน์ สมฤทธิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รถบรรทุกน้ำ

นายฤทธิชัย สุทธิประภา
พนักงานจ้างเหมา

นางสมพร ภูมิดง
พนักงานจ้างเหมา

นายประทีป ทอนเสาร์
พนักงานจ้างเหมา

นายชาย ภูมิดง
พนักงานจ้างเหมา

นายวรชัย มะธิเปนา
พนักงานจ้างเหมา

นายวีรพล มั่งมี
พนักงานจ้างเหมา

นายเริงชัย ฤทธิเดช
พนักงานจ้างเหมา

นายทองสุข สุปะโค
พนักงานจ้างเหมา