»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง ««
 » เรื่อง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565
 » เรื่อง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
 » (ร่างข้อบัญญัติ) เรื่อง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
 » เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 พ.ศ.2557
 » เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555
 » เรื่อง ตลาด พ.ศ.2555
 » เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549
 » เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2549
 » เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2551

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง