ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นางสาวกุสุมาลย์ สวาศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวปิยะมาตย์ ปัดสี
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางสาวแพรวพรรณ บัณฑิตเสน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

จ.ส.ต.ภูชิต ชาวบ้านใน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(ว่าง)
นักสังคมสงเคราะห์

นางสุภาพร วรรณวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางศศิธร สุทธิประภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวนภสร ครุฑน้อย
พนักงานจ้างเหมา