ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นางสาวกุสุมาลย์ สวาศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวปิยะมาตย์ ปัดสี
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางสาวอิสรีย์ วิสีปัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาพร วรรณวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

(ว่าง)
นักสังคมสงเคราะห์

จ.ส.ต.ภูชิต ชาวบ้านใน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวนภสร ครุฑน้อย
พนักงานจ้างเหมา

นางศศิธร สุทธิประภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน