ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
สมาชิกสภา

นายทองดี สืบสุนทร
ประธานสภา อบต.หนองแสง
 

นายนรินทร์ สุตภักดี
รองประธานสภา อบต.หนองแสง

นายวิรัตน์ บุพตา
เลขานุการสภา อบต.หนองแสง
 
หมู่ที่ 1 บ้านวาปี
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง
หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู

นายประดิษฐ โพธิกะ

นายสุนิน เลาป้อมวาปี

นายศุภวัฒน์ ประภูชะเนย์

นายพัฒนพงษ์ มาตแก้ว
หมู่ที่ 5 บ้านดอนบม
หมู่ที่ 6 บ้านจอกขวาง
หมู่ที่ 7 บ้านหัวงัว
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโน

นายทองใส ประทุมพร

นายชัยศรี วัฒนราช

นายประสิทธิ์ จอมศรีกระยอม

นายยอดรัก ม่วงทำ
หมู่ที่ 9 บ้านสองห้องใต้
หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์
หมู่ที่ 11 บ้านโนนท่อน
หมู่ที่ 12 บ้านแดง

นายสุนทร มะลาศรี

นายสิทธิราช สมควรการ

นายก้าน ลุนออน

นายสมศักดิ์ บุญเพชร
หมู่ที่ 13 บ้านบมทุ่ง
หมู่ที่ 14 บ้านปลาบู่
หมู่ที่ 15 บ้านโสกยาง
หมู่ที่ 16 บ้านหนองเดิ่น

นายนรินทร์ สุตภักดี

นายพุฒ เกตุดี

นางสาวจินตะนา ครองสี

นายวิรัตน์ บุพตา
หมู่ที่ 17 บ้านกระยอม
หมู่ที่ 18 บ้านหนองคูไชย
หมู่ที่ 19 บ้านหนองขาม
หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์

นายวิรัตน์ ไวยมงคุณ

นางดวงถัน บุพตา

นายชัยยง ชินหงส์

นายทองดี สืบสุนทร
หมู่ที่ 21 บ้านสองห้องเหนือ
หมู่ 22 บ้านสองห้องกลาง
หมู่ 23 บ้านไชยทอง
หมู่ 24 บ้านดอนบมพัฒนา

นายอ่อนสา ชัยลิ้นฟ้า

นายประจิต พิลาวุฒิ

นายประทวน ปะกิสังข์

นางสมหมาย ประภูชะเนย์
หมู่ 25 บ้านเมืองใหม่
หมู่ 26 บ้านจอกขวางเหนือ
หมู่ 27 บ้านเดิ่นคำ
หมู่ 28 บ้านงัวเจริญ

นายอภิชาติ โพธิ์ทัย

นายวิชัย ปาปะทัง

นายบุญมี โลหา

นายสุรพงษ์ ปะติตังโข