ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
ผู้บริหารส่วนราชการ

นายอนุชิต โพธิมาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 09-3363-5270

นายอุทิศ ล้ำจุมจัง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 08-9068-5200

นางกาญจนา ทับธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 08-1369-3500

นายสิทธิชัย กางโหลน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 09-8104-5273

นางสาวกุสุมาลย์ สวาศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 09-3543-5335

ว่าที่ ร.ต.สิขเรศ ปะวะเส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิริรัตน์ เวชยันต์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร 09-9636-4297

นางอาทิตยา วงศ์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 09-8161-8540