ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
ผู้บริหารส่วนราชการ

นายอนุชิต โพธิมาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุทิศ ล้ำจุมจัง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางกาญจนา ทับธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นายสิทธิชัย กางโหลน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวกุสุมาลย์ สวาศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิริรัตน์ เวชยันต์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นางอาทิตยา วงศ์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม