»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» คู่มือประชาชน ««

»» คู่มือประชาชน
 » การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7
 » คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด
 » คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง
 » คู่มือสำหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม

» ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง
 » คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง
 » แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม ม.21

» คู่มือสำหรับประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 » การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 » การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 » การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 » การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง