»» ข้อมูลทั่วไป ««


»» ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 ««

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 » รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 » สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2566
 » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านวาปีปทุม หมู่ที่ 1(เส้นทางเขตเทศบาลถึงวงเวียน)
 » เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 » โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 27 (เส้นทางโนนเค็ง)
 » โครงการลงหินคลุกถนนดิน บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18
 » โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านกระยอม หมู่ที่ 17
 » โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 16
 » โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านแดง หมู่ที่ 12(เส้นทางร้านค้าชุมชนถึงกู่บ้านแดง)
 » ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 » โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 27 (จากบริเวณบ้านนางทัศนีย์ แก้วภาไปถึงบริเวณที่สวนนางประยูร อุปมัย)
 » โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระยอม หมู่ที่ 17 (เส้นทางประนอม แสงวาโท-นายเคน ด้วงกระยอม)

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง