»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ««

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment:ITA)

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  » ข้อมูลพื้นฐาน
    » โครงสร้าง
    » ข้อมูลผู้บริหาร
    » อำนาจหน้าที่
    » แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    » ข้อมูลการติดต่อ
    » กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  » ข่าวประชาสัมพันธ์
    » ข่าวประชาสัมพันธ์

  » การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    » Q&A
    » Social Network
    » นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  » การดำเนินงาน
    » แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
    – แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
    – แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
    – รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2566
    – รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2565
    » รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    » รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    – รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  » การปฏิบัติงาน
    » คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    – คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
    – คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น

  » การให้บริการ
    » คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
    – การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
    – การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
    – การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    – การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    » ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    – ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    » รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    » E-Service


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจีดซื้อจัดจ้าง
  » การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    » แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    » ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    » สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2566
    – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2566-มีนาคม 2566
    » รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    – ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    » นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    – นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    – มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
    – ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
    – แผนอัตากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
    – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป
    – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ
    – แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
    – หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
    – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563
    – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559
    – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559
    – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
    – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559
    » การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    » หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    » รายงานการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    » รายงานการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(รอบ 6 เดือนแรก)


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  » การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
    » แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    » ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    » ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    – ข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรียนทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

  » การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
    » การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กาดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  » นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    » ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่
    » การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
    – กิจกรรมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
    » รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
    – รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

  » การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    » การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
    » การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566

  » แผนป้องกันการทุจริต
    » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    » รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 ปี 2566 รอบ 6 เดือน
    » รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  » มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
    » ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    – ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
    – ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
    – ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
    – พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
    » การขับเคลื่อนจริยธรรม
    – คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
    – แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts)
    – กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
    » การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
    » มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    » การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง