»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» กองสวัสดิการสังคม ««

» โครงสร้างส่วนราชการ
 » กองสวัสดิการสังคม

» ประกาศ
 » บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 » บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 » บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 » บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

» ประชาสัมพันธ์
 » โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
 » รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง ประจำปี 2566
 » เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 » เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 » รับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565
 » การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรบเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
 » การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรบเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
 » การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 » การสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง
 » การสมัครสมาชิกสงเคราะห์ศพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง
 » การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 » การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

» แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 » ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมสงเคราะห์ศพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง
 » ใบสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง
 » แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 » แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

» การดำเนินงาน
 » ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม สำรวจผู้ประสบปัญหาและประเมินสภาพปัญหา
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 » โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 » โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 » สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบรถสามล้อโยกให้คนพิการ
 » มอบถุงยังชีพและเงินเยียวยากระตุ้นภัยโควิด-19 ให้แก่สมาชิกสมาคมคนตาบอด
 » การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ

» ติดต่อสอบถาม
 » โทรศัพท์ : 0-4379-9525 ต่อ 23
 » แอดไลน์ สแกนคิวอาร์โค้ด (Add Line Scan QR Code) :

   

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง