»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ««

» โครงสร้างส่วนราชการ
 » กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

» ประชาสัมพันธ์
 » ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.2566
 » การจัดทำขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน
 » อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.หนองแสง
 » การแก้ปัญหาน้ำเสีย จากบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลวาปีปทุม ไหลออกสู่ทางสาธารณะ
 » ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
 » การคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 » รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 » การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
    เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปีในปี พ.ศ. 2565

 » โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
 » โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
 » โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
 » โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564
 » โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
 » โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2564
 » โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
 » ตารางเก็บขนขยะมูลฝอย

» ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.หนองแสง
 » การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

» ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

» ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 » สื่อควบคุมโรค (สคร.7 ขอนแก่น)
 » ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
 » สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7
 » TCNAP: ระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ
 » โปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 » ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (LTC)
 » ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย (มฝ.2)

» สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 » สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนสายธารพระเมตตา ทรงมีพระปณิธานให้ โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป
 

 » สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์
 

 » คลิปวิดีโอการรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง
 

 » คลิปวิดีโอวิธีการเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน
 

 » คลิปวิดีโออยากรับน้องไปเลี้ยง
 

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง