»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» กองคลัง ««

» โครงสร้างส่วนราชการ
 » กองคลัง

» จดหมายข่าว

» รายงานทางการเงิน
 » รายปี
 » รายไตรมาส
 » รายเดือน

» ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

» ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

» ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 » ข่าวจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
 » ข่าวจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
 » ข่าวจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
 » ข่าวจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
 » ข่าวจัดซื้อจัดจ้างปี 2565

» ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

» รายงานผลการปฏิบัติราชการ

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง