»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» กองการศึกษาฯ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง/โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ««

» โครงสร้างส่วนราชการ
 » กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

» กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 » รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการร่วมสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาว ชาววาปีปทุม ประจำปี 2566
 » รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 » แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 » แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2561-2565)

» การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
» กิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

» โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
 » แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570
 » แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
 » แผนการพัฒนาการศึกษา 5 ปี พ.ศ.2561-2565
 » แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » สรุปโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองปี 2565
 » โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยประจำปีการศึกษา 2565
 » โครงการวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
 » รายงานการประเมินสถานศึกษา (SAR ปีการศึกษา 2564)
 » รายงานการมอบทุนการศึกษาระบบปัจจัยครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
 » รายงานการมอบทุนการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนอยากจน
 » รายงานผลโครงการฉากนิทานหรรษา
 » รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมวันคริสต์มาส 2565
 » รายงานผลสรุปการดำเนินงาน
 » รายงานผลสรุปการดำเนินงานกิจกรรมโมบายแสนสวย
 » รายงานสรุปโครงการแก้วน้ำมหัศจรรย์
 » รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเปเปกอร์มาเช่ใส่ดินสอแสนสวย
 » รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมคอนโดสไลเดอร์มหาสนุก
 » รายงานสรุปผลดำเนินโครงการแสดงผลทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564

» ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2566
 » รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2566
 » รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2565
 » แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565
 » รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564
 » รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
 » แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)
 » แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ศพด.
 » แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
 » แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565
 » หลักสูตรสถานศึกษา 3-4 ปีประจำปีการศึกษา 2562
 » หลักสูตรสถานศึกษา 2-3 ปีประจำปีการศึกษา 2563
 » โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
 » โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ (ตะโกน โยน ยื่น)
 » โครงการหนูหน้อยเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์
 » รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR 2564)
 » สรุปโครงการไหว้ครูปีการศึกษาปี 2565
 » สรุปผลการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านปี 2565
 » สรปผลดำเนินโครงการ big cleaing ปีการศึกษา 2564
 » สรุปกิจกรรมสร้างวินัยในเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
 » ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ ศพด.

» ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 » ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 » สนามลานกีฬาชุมชน
 » โครงการ “เมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”

» แนะนำสถานศึกษา
 » ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

» ติดต่อสอบถาม
 » Facebook [เฟสบุ๊ค] โรงเรียน
  เฟสบุ๊คเพจ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง [Facebook Page]


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง