»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ««

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment:ITA)

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  » ข้อมูลพื้นฐาน
    » โครงสร้าง
    » ข้อมูลผู้บริหาร
    » อำนาจหน้าที่
    » แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    » ข้อมูลการติดต่อ
    » กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  » ข่าวประชาสัมพันธ์
    » ข่าวประชาสัมพันธ์

  » การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    » Q&A
    » Social Network





   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กาดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  » เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    » นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    » การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  » การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
    » การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
    » การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ

  » การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    » การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

  » แผนป้องกันการทุจริต
    » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    » รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    » รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  » มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    » มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    » การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา