»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น ««

 » ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนหนองแสง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
 » ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1_2566
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2_2566
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1_2566
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2_2566
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3_2566
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4_2566
 » ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2_2565
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1_2565
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2_2565
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3_2565
 » ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4_2565
 » ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565
 » เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
 » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
 » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
 » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
 » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง