»» ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ««

 » บันทึกข้อความถอนคืนหลักประกันสัญญา
 » ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223
 » ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105
 » บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้างโครงการ
 » บันทึกข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมโครงการต่างๆ
 » บันทึกข้อความขอรายงานการฝึกอบรม
 » บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมค่าเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความขอเดินทางไปราชการ
 » คำสั่งการอนุญาตบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการและประมาณการค่าใช้จ่าย

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  งานนโยบายและแผน
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา