ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองส่งเสริมการเกษตร

นางศิริรัตน์ เวชยันต์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายโยธิน ปะกิทัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

นายสุรพล บุพโต
พนักงานจ้างเหมา

นายกิตติศักดิ์ โยวะ
พนักงานจ้างเหมา

นายสมบูรณ์ กำมหาวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
 

นางสาวอุไลวรรณ จันทะจิต
พนักงานจ้างเหมา