ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

นางสาวกุสุมาลย์ สวาศรี
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

นางสาวกุสุมาลย์ สวาศรี
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางสาวณิชาภา ปัดชาศรี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ว่าง)

นางศศิธร สุทธิประภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสุภาพร วรรณวงศ์
พนักงานจ้างเหมา