ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นางสาวกุสุมาลย์ สวาศรี
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวกุสุมาลย์ สวาศรี
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางสาวณิชาภา ปัดชาศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 

นางสาวแพรวพรรณ บัณฑิตเสน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางศศิธร สุทธิประภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสุภาพร วรรณวงศ์
พนักงานจ้างเหมา