»» งบแสดงฐานะทางการเงิน ««

» งบแสดงฐานะทางการเงิน รายปี
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2562
 » รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินรายปี 2559
» งบแสดงฐานะทางการเงิน รายเดือน ปี 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2560
» งบแสดงฐานะทางการเงิน รายเดือน ปี 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 » แสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  งานนโยบายและแผน
  งานบริหารงานบุคคล
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา