ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองช่าง

นายสมพร วรบุตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางลลิตภัทร แก้วทาสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสราวุฒิ มาตแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกิจติชัย สุวรรณพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายบุญยงค์ ชุมเสนา
พนักงานจ้างเหมา
 

นางสาวภัทราภรณ์ ไปมา
พนักงานจ้างเหมา