ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล