ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองการคลัง

นางกาญจนา ทับธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (ว่าง)

นางนฤมล พรรณศิลป์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายอิทธินันต์ คำจันทร์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายเกียรติณรงค์ ธีรภักดิ์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นักวิชาการพัสดุ(ว่าง)

นางสาวพรกมล วงช่างเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางธีติมา ธีรภักดิ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวกรรนิกา ภูมาศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางเสาวคนธ์ พวงสีเคน
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนิตย์สินี สุปะทัง
พนักงานจ้างเหมา